Tin tức và sự kiện

Đánh giá bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với các bệnh viện trên địa bàn thành phố

Cập nhật lúc: 10:30:00 SA - 28/08/2020

Thực hiện đánh giá theo “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” và “Khuyến cáo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong bệnh viện để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm COVID - 19 trong giai đoạn dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại”...

 

  

 

Thực hiện đánh giá theo “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” và “Khuyến cáo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong bệnh viện để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm COVID - 19 trong giai đoạn dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại” nhằm giúp các bệnh viện xác định được những vấn đề ưu tiên để bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn trong bối cảnh xảy ra dịch COVID-19, không để bệnh viện trở thành nơi lây nhiễm dịch bệnh.


Ngày 16/7/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ra Quyết định số 3088/QĐ-BYT ban hành “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” áp dụng cho các bệnh viện công lập và ngoài công lập. Bộ tiêu chí cung cấp công cụ và đánh giá thực trạng công tác phòng chống dịch COVID-19  và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của bệnh viện; định hướng cho bệnh viện xác định vấn đề ưu tiên để hoạt động khám chữa bệnh an toàn, phòng chống lây nhiễm cho người bệnh, nhân viên y tế, đồng thời góp phần bảo vệ người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế phòng ngừa lây nhiễm dịch COVID-19, các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp từ cộng đồng và lây nhiễm chéo trong bệnh viện. 

 

Ngày 10/8/2020, Sở Y tế có công văn số 4540/SYT-NVY yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn thành phố triển khai “Khuyến cáo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong bệnh viện để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm COVID – 19 trong giai đoạn dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại” (Phiên bản 3.0), trên cơ sở hệ thống lại các quy định của Bộ Y tế và các yêu cầu xuất phát từ thực tiễn về công tác phòng, chống dịch tại các bệnh viện. Khuyến cáo gồm 14 hoạt động cụ thể, trong đó, hoạt động đầu tiên được nhắc đến là “Tổ chức đánh giá và đánh giá lại mức đạt của bệnh viện theo “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” (theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế) giúp định hướng cho bệnh viện xác định những vấn đề ưu tiên để hoạt động khám chữa bệnh an toàn, phòng chống lây nhiễm cho người bệnh, nhân viên y tế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sự tuân thủ của nhân viên y tế tại tại các khoa, phòng trong toàn bệnh viện về các tiêu chí bệnh viện an toàn”.

 

Tiếp đó, ngày 20/8/2020, Sở Y tế có công văn số 4770/SYT-NVY yêu cầu các bệnh viện rà soát và triển khai 10 giải pháp tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao trên cơ sở căn cứ vào các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế và yêu cầu từ thực tiễn với sự đồng thuận của các chuyên gia về phòng, chống dịch, chuyên gia quản lý bệnh viện của ngành y tế thành phố. Trong đó, giải pháp đầu tiên đó là “Thực hiện nghiêm 37 tiêu chí về bệnh viên an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp và các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong bệnh viện do Bộ Y tế ban hành, 14 khuyến cáo để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm COVID-19 do Sở Y tế ban hành (phiên bản 3.0)”.

 

Ngày 12/8/2020, Giám đốc Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 5376/QĐ-SYT thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động phòng, chống dịch trong bệnh viện để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm COVID-19 trong giai đoạn dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại, kết quả kiểm tra sẽ được công bố rộng rãi theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (tại công văn số 643/TB-VP ngày 18/8/2020 về giao Sở Y tế công bố danh sách các bệnh viện an toàn). Thành viên Đoàn kiểm tra của Sở Y tế bao gồm các chuyên gia về chuyên khoa Nhiễm, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý nhà nước về công tác khám, chữa bệnh. Đoàn kiểm tra chia làm 3 tổ tiến hành đánh giá mức độ an toàn của bệnh viện dựa vào “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” do Bộ Y tế ban hành và kiểm tra, hướng dẫn thực hiện “Khuyến cáo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong bệnh viện để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm COVID – 19 trong giai đoạn dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại” (Phiên bản 3.0) do Sở Y tế ban hành.

 

Do đây là lần đầu tiên các bệnh viện được đánh giá theo 37 tiêu chí bệnh viện an toàn vừa được Bộ Y tế ban hành và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBNDTP - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố không để một bệnh viện nào trở thành nơi lây nhiễm, Đoàn kiểm tra quyết định sẽ đánh giá lại lần hai sau 1 tuần đối với tất cả bệnh viện còn ở mức không an toàn trong lần đánh giá thứ nhất, đây là thời gian cần thiết để các bệnh viện rà soát và khẩn trương bổ sung những tiêu chí còn thiếu trong bộ tiêu chí.

 

Tính đến ngày 28/8/2020, đã có 28 bệnh viện được đánh giá và kiểm tra, trong đó: 20 bệnh viện được đánh giá là bệnh viện an toàn; 6 bệnh viện an toàn thấp; 2 bệnh viện không an toàn (đánh giá lần 1).

 

Trong số 28 bệnh viện đã được đánh giá, có 20 bệnh viện chỉ đánh giá 1 lần (đạt an toàn hoặc an toàn thấp) và 8 bệnh viện phải đánh giá lại lần 2 sau khi được đoàn kiểm tra góp ý, trong đó, đã có 6 bệnh viện đã được đánh giá lại lần 2, hiện còn 2 bệnh viện sẽ được đánh giá lại trong tuần sau. Kết quả cụ thể như sau:

 

 

 

Nguồn: Sở Y tế