Đào tạo

Thông tin tuyển sinh lớp CME (7/3/2021): QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG

Cập nhật lúc: 3:47:28 CH - 10/02/2021

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn để tham dự chương trình với những nội dung như sau:

 


Thông tin tuyển sinh lớp CME (24/4/2021): KỸ THUẬT LỌC RỬA TINH TRÙNG ĐỂ THỰC HIỆN BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG

Cập nhật lúc: 3:42:38 CH - 10/02/2021

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh trân trọng thông báo tới Lãnh đạo Quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét, thông báo và cử cán bộ, nhân viên tham gia các khóa huấn luyện “Kỹ thuật lọc rửa tinh trùng để thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung” của Bộ môn Sản – Hỗ trợ sinh sản với những nội dung sau:

 


Thông tin tuyển sinh lớp CME (1/5/2021): KỸ THUẬT BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG

Cập nhật lúc: 3:38:17 CH - 10/02/2021

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh trân trọng thông báo tới Lãnh đạo Quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét, thông báo và cử cán bộ, nhân viên tham gia các khóa huấn luyện “Kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung” của Bộ môn Sản – Hỗ trợ sinh sản với những nội dung sau:

 


Thông tin tuyển sinh lớp CME (17/4/2021): KỸ THUẬT BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG

Cập nhật lúc: 3:23:01 CH - 10/02/2021

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh trân trọng thông báo tới Lãnh đạo Quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét, thông báo và cử cán bộ, nhân viên tham gia các khóa huấn luyện “Kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung” của Bộ môn Sản – Hỗ trợ sinh sản với những nội dung sau:

 


Thông tin tuyển sinh lớp CME (3/4/2021): XÉT NGHIỆM TINH DỊCH ĐỒ THEO WHO 2010

Cập nhật lúc: 3:17:47 CH - 10/02/2021

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh trân trọng thông báo tới Lãnh đạo Quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét, thông báo và cử cán bộ, nhân viên tham gia các khóa huấn luyện “Xét nghiệm tinh dịch đồ theo WHO 2010” của Bộ môn Sản – Hỗ trợ sinh sản với những nội dung sau:

 

Trang 1 của 3