Tin tức và sự kiện

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP BỆNH VIỆN AN SINH

Cập nhật lúc: 8:46:07 SA - 01/10/2020



 

Cơ hội làm việc tại Đơn vị hỗ trợ sinh sản Bệnh viện An Sinh

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đến ngày 29/5/2021

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Thông báo tuyển dụng tháng 4/2021 

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đến ngày 29/4/2021

 

 

Thông báo tuyển dụng tháng 3/2021 

 

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đến ngày 27/3/2021

 

Thông báo tuyển dụng tháng 1/2021 

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đến ngày 27/2/2021 

 

Thông báo tuyển dụng tháng 11/2020 

Thời gian nhận hồ sơ đến: 30/11/2020

 

Thông báo tuyển dụng tháng 10/2020 

Thời gian nhận hồ sơ đến: 31/10/2020

 

Thông báo tuyển dụng tháng 8/2020

Thời gian nhận hồ sơ đến: 31/08/2020

 

Thông báo tuyển dụng tháng 3/2020

Thời gian nhận hồ sơ đến: 31/03/2020

 

 

Thông báo tuyển dụng tháng 02/2019

Thời gian nhận hồ sơ đến: 31/02/2019 

 

Thông báo tuyển dụng tháng 09/2019

Thời gian nhận hồ sơ đến: 30/09/2019

 

Thông báo tuyển dụng tháng 08/2019

Thời gian nhận hồ sơ đến: 30/08/2019

 

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2019

Thời gian nhận hồ sơ đến: 30/06/2019

 

Thông báo tuyển dụng tháng 04/2019

Thời gian nhận hồ sơ đến: 30/04/2019

 

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2019

Thời gian nhận hồ sơ đến: 30/03/2019

 

Thông báo tuyển dụng tháng 12/2018

Thời gian nhận hồ sơ đến: 15/12/2018

 

Thông báo tuyển dụng tháng 08/2018

Thời gian nhận hồ sơ đến: 31/08/2018

 

Thông báo tuyển dụng tháng 05/2018

Thời gian nhận hồ sơ đến: 10/06/2018

 

Thông báo tuyển dụng tháng 12/2017

Thời gian nhận hồ sơ đến: 20/10/2017

 

Thông báo tuyển dụng tháng 09/2017

Thời gian nhận hồ sơ đến: 10/10/2017

 

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2017

Thời gian nhận hồ sơ đến: 15/06/2017

 

Thông báo tuyển dụng tháng 09/2016

Thời gian nhận hồ sơ đến: 15/10/2016

 

Thông báo tuyển dụng tháng 10/ 2015

Thời gian nhận hồ sơ đến: 30/10/2015

 

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2015

Thời gian nhận hồ sơ đến: 10/08/2015

 

Thông báo tuyển dụng tháng 04/2015

Thời gian nhận hồ sơ đến: 15/05/2015

 

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2015

Thời gian nhận hồ sơ đến: 20/04/2015

 

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2015

Thời gian nhận hồ sơ đến: 10/04/2014

 

Thông báo tuyển dụng tháng 08/2014

Thời gian nhận hồ sơ đến: 20/08/2014

 

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2014

Thời gian nhận hồ sơ đến: 15/04/2014

 

Thông báo tuyển dụng tháng 12/2012

Thời gian nhận hồ sơ đến: 15/01/2013

 

Thông báo tuyển dụng tháng 11/2011

Thời gian nhận hồ sơ đến: 30/11/2011